Mapa serwisu             Rejestr zmian              Statystyki wizyt
strona domowa Rodzaje pomocy Dział Świadczeń Rodzinnych
 
Pomoc Społeczna
Dział Świadczeń Rodzinnych
Dodatki Mieszkaniowe
Dział Świadczeń Rodzinnych
 

  

ŚWIADCZENIA RODZINNE W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2006/07

 

PODSTAWA PRAWNA:


 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992; zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 130, poz. 903 i Nr 222, poz. 1630 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427).

 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881; zm.: Dz. U. Nr 116, poz. 976 oraz z 2006 r. Nr 58, poz. 401).

 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 130, poz. 903).

 4. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732; zm.: Dz. U. Nr 164, poz. 1366).

 5. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732; zm.: Dz. U. Nr 164, poz. 1366).

 

KOMU PRZYSŁUGUJE/NIE PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE 

ŚWIADCZENIE


KOMU PRZYSŁUGUJE/NIE PRZYSŁUGUJE ORAZ WYSOKOŚĆ


ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

ZASIŁEK RODZINNY 

Przysługuje jeżeli dochód rodziny za rok 2005 w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504 zł netto (583 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat.

Okres ten wydłuża się:

 • do 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy to studiów),

 • do 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
  Do ukończenia 24 roku życia przysługuje osobie uczącej się (pełnoletnia osoba, która się uczy i jednocześnie utrzymuje się samodzielnie, gdyż rodzice nie żyją, bądź od obojga zasądzono alimenty, pod warunkiem, że wyrok zasądzający alimenty musi być wydany przed osiągnięciem pełnoletniości przez osobę ucząca się)

Zasiłek nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się:

 • pozostaje w związku małżeńskim,

 • zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie( np. w domu dziecka, pogotowiu opiekuńczym itd.) albo w rodzinie zastępczej

 • ma prawo do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

Zasiłek nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:

 • rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,

 • ojciec jest nieznany,

 • powództwo o alimenty zostało oddalone,

 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego.

Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 września 2006 roku zależy od wieku dziecka (już nie od liczby dzieci w rodzinie) :

 • na dziecko do 5 lat - 48 zł miesięcznie

 • na dziecko powyżej 5 do 18 lat - 64 zł miesięcznie,

 • na dziecko powyżej 18 do 24 lat - 68 zł miesięcznie. 

 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się.

 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

 3. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

 4. zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;

 5. zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;

 6. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów za rok 2005

 7. oświadczenie członków rodziny ( na formularzu) prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (ryczałt lub karta podatkowa) o wysokości dochodów za rok 2005

 8. oświadczenie członków rodziny (na formularzu) o wysokości dochodów za rok 2005 niepodlegających opodatkowaniu

 9. zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych

 10. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu ugody sądowej

 11. zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów

 12. kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się

 13. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko 

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA 

Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Wysokość dodatku 1000 zł na każde dziecko – jednorazowo.


  

Jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio 

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO 

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, uprawnionemu do urlopu wychowawczego.

Przez okres:

 • 24 miesięcy,

 • 36 miesięcy- gdy urodzą się bliźnięta, trojaczki itd.,

 • 72 miesięcy przy dziecku niepełnosprawnym (orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności)

Wysokość dodatku 400 zł miesięcznie

Nie przysługuje, gdy:

 • bezpośrednio przed urlopem wychowawczym rodzic zatrudniony był krócej niż przez 6 miesięcy,

 • podjął pracę w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

 • dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w żłobku albo w przedszkolu, z wyjątkiem dziecka niepełnosprawnego przebywającego w żłobku albo w przedszkolu ze względów terapeutycznych oraz dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej,

 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego. 

Jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio i dodatkowo :

 1. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony;

 2. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

 3. zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych;

 4. zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu. 

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA 

Przysługuje:

 1. Samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka tylko wówczas, gdy nie zostały zasadzone alimenty na rzecz dziecka, ponieważ:

  • drugi rodzic nie żyje,

  • ojciec dziecka jest nieznany.

 2. Osobie uczącej się, gdy:

  • oboje z rodziców osoby uczącej się nie żyją,

  • ojciec jest nieznany.

Wysokość dodatku:

 • 170 zł miesięcznie na każe dziecko, nie więcej niż 340 zł miesięcznie na wszystkie dzieci,

 • 250 zł miesięcznie w przypadku dziecka niepełnosprawnego (orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności) nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci. 

Jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio i dodatkowo :

 1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub

 2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany 

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ 

Przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu jeśli w rodzinie wychowuje się co najmniej troje dzieci.

Dodatek przysługuje w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci o ile uprawnione są do zasiłku rodzinnego.


  

Jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio. 

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPELNOSPRAWNEGO 

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki związane z dzieckiem niepełnosprawnym:

 • do ukończenia 16 lat – przy orzeczeniu o niepełnosprawności,

 • od 16 do 24 lat – przy umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

Wysokość dodatku:

 • 60 zł na dziecko do 5 lat,

 • 80 zł na dziecko od 5 do 24 lat. 

Jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio. 

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki szkolne związane z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

Wysokość 100 zł jednorazowo.


  

Jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio. 

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA 

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się :

 • W związku z zamieszkiwaniem w miejscowości gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoła podstawowa lub gimnazjalna, ale tylko w przypadku dziecka niepełnosprawnego.
  Wysokość dodatku 90 zł miesięcznie.

 • W związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także artystyczna
  Wysokość dodatku – 50 zł miesięcznie 

Jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio i dodatkowo :

 1. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny;

 2. zaświadczenie szkoły;

 3. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie. 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY 

Przysługuje : niezależnie od dochodu rodziny

 • niepełnosprawnemu dziecku

 • osobie w wieku powyżej 16 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności

 • osobie, która ukończyła 75 lat ( jeżeli nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przysługującego w związku z pobieraniem świadczeń emerytalno – rentowych )

 • osobie powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Wysokość zasiłku – 153 zł

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje :

 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności albo

 2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo

 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 4. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE 

Przysługuje matce lub ojcu, albo opiekunowi faktycznemu dziecka (nie przysługuje opiekunowi prawnemu ) w związku z rezygnacją z zatrudnienie lub innej pracy zarobkowej ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem legitymującym się :

 • orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami :

  1. stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

  2. koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub

 • orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 583 zł.

Wysokość świadczenia – 420 zł miesięcznie.

Nie przysługuje, gdy :

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego

 • osoba wymagająca opieki jest w związku małżeńskim

 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę

 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko

 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie


  

Do wniosku należy dołączyć:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;

 2. zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów, za rok 2005 - jak do zasiłku rodzinnego

 3. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne. 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 

Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu niezależnie od dochodu rodziny.

Wniosek o wypłatę składa się w terminie do 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wysokość zapomogi – 1000 zł na jedno dziecko

 

 

 

 


ZALICZKA ALIMENTACYJNA - INFORMACJE OGÓLNE

Pomoc państwa w postaci zaliczki alimentacyjnej adresowana jest do: dzieci uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli dziecko:

 1. jest wychowywane przez osobę samotnie wychowującą dziecko;

 2. jest wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona;

 3. jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;

Dziecko uprawnione do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, nabywa prawo do zaliczki, przez okres jednego roku, jeżeli osoba pozostająca w związku małżeńskim złożyła do sądu pozew o separację albo rozwód i spełnione są pozostałe warunki określone w ustawie.

  KOMU PRZYSŁUGUJE

Zaliczka alimentacyjna przysługuje:

 1. do ukończenia 18 roku życia,

 2. do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej.

Zaliczka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł. (przy ustalaniu prawa do zaliczki do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymywanej zaliczki).

Zaliczka nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona (dziecko):

 1. przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo - wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo - leczniczy, zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy, a także szkoła wojskowa lub inna szkoła zapewniająca nieodpłatne pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie),

 2. przebywa w rodzinie zastępczej,

 3. zawarła związek małżeński,

 4. jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

  WSTRZYMANIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

Organ właściwy wierzyciela wstrzymuje wypłatę zaliczki:

 1. w przypadku odmowy udzielenia organowi właściwemu wierzyciela informacji mających wpływ na wypłatę zaliczki lub podania informacji nieprawdziwych,

 2. w przypadku odmowy udzielenia komornikowi sądowemu przez osobę uprawnioną do zaliczki lub jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub podania informacji nieprawdziwych.

W przypadku udzielenia powyższych informacji wznawia się wypłatę zaliczki od miesiąca, w którym wpłynęły informacje, do końca okresu zasiłkowego. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanej zaliczki nie nastąpi do końca okresu zasiłkowego, prawo do zaliczki wygasa.
Komornik sądowy jest obowiązany udzielić organowi właściwemu wierzyciela informacji mających wpływ na wypłatę zaliczki.

  ZWROT ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5 %. Osoba, która pobrała nienależnie zaliczkę, jest zobowiązana do jej zwrotu. Organ właściwy wierzyciela może umorzyć należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek, a także wierzyciela z tytułu nienależnie pobranej zaliczki, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną tych osób.

  WYSOKOŚĆ ZALICZKI

Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż:

 1. w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 170,00 zł dla osoby uprawnionej albo 250,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 2. w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki - 120,00 zł dla osoby uprawnionej albo 170,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 50 % kwoty 583 zł (291,50 zł netto na osobę) kwotę zaliczki zwiększa się do:

 1. w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 300,00 zł dla osoby uprawnionej albo 380,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 2. w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki - 250,00 zł dla osoby uprawnionej albo 300,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  WYMAGANE DOKUMENTY

Organ właściwy wierzyciela wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu zaliczki na podstawie:

 1. wniosku o przyznanie zaliczki,

 2. zaświadczenia komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych,

 3. informacji sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczenia zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych;

 4. oświadczenia wnioskodawcy:

  1. iż osoba uprawniona nie przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, nie zawarła związku małżeńskiego, nie jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,

  2. o przekazaniu komornikowi sądowemu wszystkich znanych mu istotnych informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego,

 5. informacji osoby uprawnionej do zaliczki, jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do alimentacji względem osoby uprawnionej, na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

 6. innych niezbędnych dokumentów określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych.

  PROCEDURA

Prawo do zaliczki ustala organ właściwy wierzyciela począwszy od miesiąca, w którym został złożony u komornika sądowego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu zasiłkowego.
Osobą uprawnioną do zaliczki jest dziecko, na które zasądzono alimenty.

Ustalenie prawa do zaliczki następuje na wniosek:

 1. osoby uprawnionej do zaliczki,

 2. przedstawiciela ustawowego osoby uprawnionej,

 3. opiekuna prawnego osoby uprawnionej.

Wniosek składa się za pośrednictwem komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej. Komornik dołącza do wniosku o przyznanie zaliczki zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w tym informację o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego. Bezskuteczność egzekucji ma miejsce, gdy nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy.

W przypadku gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, osoba mająca prawo do świadczeń alimentacyjnych składa do organu właściwego wierzyciela wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej łącznie z informacją sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy oraz wymaganą dokumentacją. Osobie tej zaliczka przysługuje począwszy od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek do sądu okręgowego o wykonanie wyroku, ustalającego prawo do świadczeń alimentacyjnych, w państwie zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny za pośrednictwem Komornika Sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne.Wytworzył: Mirosław Jaworski (2007-05-25)
Wprowadził: Mirosław Jaworski (2007-06-05)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba wyświetleń: 1483 
Biuletyn Informacji Publicznej