Mapa serwisu             Rejestr zmian              Statystyki wizyt
strona domowa O Ośrodku
 
Godziny urzędowania
Dane teleadresowe
O Ośrodku

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Wiejskiej Mielec utworzoną w roku 1990 w celu wykonywania zadań własnych i zleconych określonych w Ustawie o pomocy społecznej, którego działalność ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Przytoczony zapis ustawy o pomocy społecznej oraz ustawa o samorządzie gminnym stanowi prawne ramy funkcjonowania Ośrodka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu działa na podstawie następujących przepisów:

1     Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.).

2     Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z póź. zm.).

3     Innych ustaw i rozporządzeń określających zadania z zakresu pomocy społecznej.

4     Statutu Ośrodka przyjętego Uchwałą Nr XXII/118/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 28 sierpnia 2008 r.

 
5    Regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.
 
 
Działalność Gminnego Ośrodka finansowana jest:

1     ze środków budżetu Państwa.

2     ze środków budżetu Gminy.

3     ze środków pozabudżetowych.

Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowywany na każdy rok finansowy. Placówka jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio Wójtowi Gminy Mielec.

Swoje zadania placówka realizuje współdziałając z jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi.


Wytworzył: Mirosław Jaworski (2007-05-25)
Wprowadził: Mirosław Jaworski (2007-06-05)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba wyświetleń: 17603 
Biuletyn Informacji Publicznej