BIP
   
Mapa serwisu             Rejestr zmian              Statystyki wizyt
strona domowa Aktualności Konkursy Konkursy - ARCHIWUM
 
Projekt systemowy 2014
Informacje
Zmiany przepisów
Konkursy
Konkursy - zatrudnienie
Konkursy - ARCHIWUM
Sprawozdania finansowe
ARCHIWUM
Redakcja BIP
Konkursy - ARCHIWUM


30 grudnia 2015 r.04 grudnia 2015 r.

OGŁOSZENIE

Konkurs wyboru ofert na świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Mielec


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, zgodnie z udzielonym upoważnieniem Nr 432/2014 Wójta Gminy Mielec z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 163 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert.
więcej...


Wzór oferty
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
Wzór sprawozdania
Wzór umowy


30 grudnia 2014 r.

OGŁOSZENIEKIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELCU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
- REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI -

Wymiar czasu pracy - pełny etat

1.Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe – kierunek ekonomia lub rachunkowość,
b) nie był prawomocnie skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
d) nieposzlakowana opinia,
e) obywatelstwo polskie,
f) znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie księgowości.
g) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
h) minimum 2-letni staż w księgowości budżetowej.
2.Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń do ustawy,
b) znajomość ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeń do ustawy,
c) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
d) komunikatywność,
e) kreatywność,
f) umiejętność analitycznego myślenia,
g) dyspozycyjność,
h) samodzielność
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie rachunkowości jednostki,
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
e) sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki,
f) sporządzanie różnego rodzaju analiz,
g) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
h) sporządzanie i rozliczanie wynagrodzeń pracowników,
i) zatwierdzanie dokumentów księgowych do wypłaty podczas nieobecności głównego księgowego,
4. Wymagane dokumenty :
a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum vitae ,
c) oryginał kwestionariusza osobowego,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
f) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
g) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,
h) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
i) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie o treści “Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r., o ochronie danych osobowych (t. j. w Dz. U z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r., o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 )

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu ul. Głowackiego 5 pokój nr 1 lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: referent ds. księgowości w terminie do dnia 12 kwietnia 2012 r. do godziny 10.00. Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania pocztą liczy się data wpływu do Ośrodka.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /http://gops.ug.mielec.pl/.
Wymagane dokumenty aplikacyjne wymienione w punktach a, b, c, f, h, i, j - powinny być podpisane przez osobę składającą dokumenty aplikacyjne własnoręcznie.

16 kwietnia 2012

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE   REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI   W   GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELCU

30kwietnia 2012

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Wytworzył: Mirosław Jaworski (2016-12-29)
Wprowadził: Mirosław Jaworski (2016-12-30)
Ostatnia zmiana: 2016-12-30
Liczba wyświetleń: 63 
Biuletyn Informacji Publicznej