Mapa serwisu             Rejestr zmian              Statystyki wizyt
strona domowa Aktualności Konkursy
 
Projekt systemowy 2014
Informacje
Zmiany przepisów
Konkursy
Konkursy - zatrudnienie
Konkursy - ARCHIWUM
Sprawozdania finansowe
ARCHIWUM
Redakcja BIP
Konkursy
23.12.2019 r.28.11.2019 r.

OGŁOSZENIE

Konkurs wyboru ofert na świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Mielec w 2020 roku

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, zgodnie z udzielonym upoważnieniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 1507 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zmian.) ogłasza otwarty konkurs ofert28 grudnia 2018 r.03 grudnia 2018 r.

OGŁOSZENIE 

Konkurs wyboru ofert na świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Mielec

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, zgodnie z udzielonym upoważnieniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zmian.) ogłasza otwarty konkurs ofert.28 grudnia 2017 r.


01 grudnia 2017 r.
OGŁOSZENIE

Konkurs wyboru ofert na świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Mielec

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, zgodnie z udzielonym upoważnieniem Nr 432/2014 Wójta Gminy Mielec z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1769 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zmian.) ogłasza otwarty konkurs ofert.


29 grudnia 2016 r.


05 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIE

Konkurs wyboru ofert na świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Mielec

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, zgodnie z udzielonym upoważnieniem Nr 432/2014 Wójta Gminy Mielec z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 930 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) ogłasza otwarty konkurs ofert
więcej....

Wzór oferty
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
Wzór sprawozdania
Wzór umowy
20 maja 2016 r.

Informacja
o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu
na stanowisko referenta ds. świadczenia
wychowawczego (Program Rodzina 500+)

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta ds. świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500+) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, została wybrana Pani Joanna Kapała zamieszkała Wola Mielecka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osobę, która spełniła wszystkie wymagania i osiągnęła pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.


                                                               /-/ Zofia Błach
                                                               ...................................
                                                        /Kierownik GOPS w Mielcu/


11 maja 2016 r.

Lista kandydatów spełniających
wymagania formalne
na stanowisko referenta ds. świadczenia
wychowawczego (program Rodzina 500+)


Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
Lp.       Imię i nazwisko        Miejsce zamieszkania
1)         Joanna Kapała          Wola Mielecka

Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5, pokój nr 2.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r. o godz. 10.40 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5, pokój nr 2.

                                                               /-/ Mirosław Jaworski
                                                               ...................................
                                                           /podpis Przewodniczącego
                                                              Komisji Rekrutacyjnej/

22 kwietnia 2016 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, w wymiarze pełnego etatu.

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
2. Wykształcenie wyższe.
3. Minimum roczny staż pracy w administracji publicznej.
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku, w warunkach pracy określonych w punkcie IV niniejszego ogłoszenia o naborze.
5. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Referencje z poprzednich miejsc pracy.
2. Doświadczenie zawodowe dotyczące pracy w administracji publicznej, w tym samorządowej, znajomość niżej wymienionych przepisów prawa:
1) ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i aktów wykonawczych do tej ustawy tj.:
a) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze,
b) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o pracownikach samorządowych.
3. Umiejętność pracy na komputerze i obsługi urządzeń biurowych.
4. Dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, aktywność, samodzielność, zmysł organizacyjny, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.

III. Zadania wykonywane na stanowisku ds. świadczeń wychowawczych.

1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, w tym m.in.:
1) przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz korekt wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
2) wzywanie do uzupełnienia ww. wniosków zawierających braki formalne,
3) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, decyzji zmieniających, decyzji dotyczących zwrotu nienależnie pobranego świadczenia,
4) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mielcu w zakresie dotyczącym m.in. przeprowadzania wywiadu środowiskowego.
2. Prowadzenie ewidencji wydanych decyzji do celów rozliczeniowych.
3. Przygotowywanie list wypłat świadczeń wychowawczych.
4. Sporządzanie informacji o potrzebach w zakresie środków finansowych na realizację wypłat świadczenia wychowawczego.
5. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu realizacji wypłat świadczenia wychowawczego.
6. Prowadzenie postępowania windykacyjnego dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
7. Współpraca z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie, Urzędem Skarbowym, Powiatowym Urzędem Pracy i innymi instytucjami w toku realizacji powierzonych zadań.
8. Wydawanie zaświadczeń i potwierdzeń o wypłaconych świadczeniach wychowawczych.
9. Przygotowywanie ogłoszeń, informacji i innych dokumentów dotyczących powierzonych zadań.

IV. Warunki pracy na stanowisku pracy :

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy w Mielcu. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku. Stanowisko zorganizowane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty :

1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
5. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

VII. Dokumenty dodatkowe :

1. Referencje z poprzednich miejsc pracy. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w budynku Urzędu Gminy w Mielcu, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 1) lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, ul Głowackiego 5, 39-300 Mielec w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: nabór na stanowisko Referenta ds. świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+) w terminie do dnia 10 maja 2016 r. do godz. 15 00 . Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP GOPS w Mielcu

Wytworzył: Mirosław Jaworski (2019-12-23)
Wprowadził: Mirosław Jaworski (2007-06-13)
Ostatnia zmiana: 2019-12-23
Liczba wyświetleń: 26275 
Biuletyn Informacji Publicznej