Mapa serwisu             Rejestr zmian              Statystyki wizyt
strona domowa Aktualności Informacje
 
Projekt systemowy 2014
Informacje
Zmiany przepisów
Konkursy
Sprawozdania finansowe
ARCHIWUM
Redakcja BIP
Informacje

 

05 czerwca 2007
 
OGŁOSZENIE
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu poszukuje dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej:
1) niespokrewnionej z dzieckiem;
2) zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem:
a) wielodzietnej,
b) specjalistycznej,
c) o charakterze pogotowia rodzinnego.
 

        Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
  • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;

  • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

  • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;

  • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;

  • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim i nie są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy;

  • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;

  • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. 

Rodzina zastępcza otrzymuje pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego mieszczonego w niej dziecka w wysokości od 658,80 zł. do 1400 zł. w zależności od wieku i stanu zdrowia dziecka.
 
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje również wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę - obecnie  936 zł.
 
Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej proszone są o zgłaszanie się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu przy ul. Chopina 16 pokój nr 14. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (017) 78-00-474.
Wytworzył: Mirosław Jaworski (2011-05-31)
Wprowadził: Mirosław Jaworski (2007-06-13)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba wyświetleń: 3513 
Biuletyn Informacji Publicznej