Mapa serwisu             Rejestr zmian              Statystyki wizyt
strona domowa
 
Projekt systemowy 2014
Informacje
Zmiany przepisów
Konkursy
Sprawozdania finansowe
ARCHIWUM
Redakcja BIP
Aktualności
31 grudnia 2013 r.

Przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego


Od dnia 01 stycznia 2014 r. osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy, czyli odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej będzie przysługiwał zryczałtowany dodatek energetyczny.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 966 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. (M.P. 2012, poz.963) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego wynosi:

  1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,36 zł miesięcznie;

  2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie;

  3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł miesięcznie.

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku

Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

  2. Kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej).

  3. Rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Miejsce złożenia dokumentów

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu w godzinach od 8:00 do 15:00.
Informacje udzielane są drogą telefoniczną pod numerem telefonu (17) 7175250.

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
 
10 lipca 2013 r.


10 lipca 2013 r.


21 czerwca 2013 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie: "Kurs opiekunki osób starszych i dzieci", „Konserwator powierzchni płaskich" w ramach projektu systemowego pn. ,,Czas na aktywność w Gminie Mielec” realizowanego w 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


21 czerwca 2013 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu  zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie: "Szkoła dla rodziców", „Racjonalna terapia zachowań”, „Indywidualne doradztwo zawodowe" w ramach projektu systemowego pn. ,,Czas na aktywność w Gminie Mielec” realizowanego w 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


12 czerwca 2013 r.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 
WOLI MIELECKIEJ, RZĘDZANOWIC, ZŁOTNIK, CHRZĄSTOWA, WOLI CHORZELOWSKIEJ, CHORZELOWA, TRZEŚNI

 Osoby, które poniosły straty spowodowane nawalnymi deszczami i gradobiciem, prosimy o zgłaszanie szkód do sołtysów wsi. Pod wskazane adresy zostaną wysłane komisje gminne w celu szacowania strat.
 Szacowanie strat odbywa się na podstawie indywidualnego wniosku złożonego do Urzędu Gminy w przypadku szkód w uprawach rolnych lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przypadku konieczności zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych.
 Zasiłki nie stanowią formy odszkodowania, są jedynie doraźną pomocą wspomagającą rodzinę w możliwości normalnego funkcjonowania we własnym mieszkaniu.

22 maja 2013 r.
 
 
22 maja 2013 r.
 
 
08 maja 2013 r.
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny realizującego zadania w ramach projektu systemowego pn. ,,Czas na aktywność w Gminie Mielec” realizowanego w 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
 
08 maja 2013 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi związanej z przeprowadzaniem zamówień publicznych w związku z realizacją projektu systemowego pn. ,,Czas na aktywność w Gminie Mielec” realizowanego w 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
  
25 marca 2013 r.
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu
informuje, że
w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku
realizuje projekt systemowy
pn. „Czas na aktywność w Gminie Mielec”
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 
Jeżeli jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej, bezrobotną lub nieaktywną zawodowo o niskich kwalifikacjach lub ich braku, rolnikiem, zamieszkujesz na terenie gminy wiejskiej Mielec zgłoś swój udział w projekcie.
 
Korzystanie z oferowanych form wsparcia w ramach projektu jest bezpłatne.
W ramach projektu realizowane będą kursy i szkolenia:
 doradztwo zawodowe,
 konserwator powierzchni płaskich,
 opiekunka dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.
Po ukończeniu kursów planujemy możliwość odbycia płatnych staży.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu,
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, pok. nr 5 i 6
lub pod numerem telefonu (17) 717 52 51
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!
 
 
12 grudnia 2012 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYZNACZENIA DNIA WOLNEGO OD PRACY
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELCU


Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu dzień 24.12.2012 roku (tj. Wigilia) jest dniem wolnym od pracy.
W zamian za dzień wolny Ośrodek będzie czynny dnia 15.12.2012 roku (tj. sobota) od godziny 7.30 do 15.30.


10 sierpnia 2012 r.  


23 czerwca 2012 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu  zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie: "Kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej", „Kurs komputerowy”, „Kurs opiekunki osób starszych i dzieci”, „Kurs spawania spoin pachwinowych blach w metodzie MAG i TIG" w ramach projektu systemowego pn. ,,Czas na aktywność w Gminie Mielec” realizowanego w 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu  zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie: „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”, „Grupowe doradztwo zawodowe”, „Indywidualne doradztwo zawodowe   w ramach projektu systemowego pn. ,,Czas na aktywność w Gminie Mielec” realizowanego w 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .
 
 
 
28 lutego 2012 r. 

Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu
informuje, że
w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku
realizuje projekt systemowy
pn. „Czas na aktywność w Gminie Mielec”
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Jeżeli jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej, bezrobotną lub nieaktywną zawodowo o niskich kwalifikacjach lub ich braku, rolnikiem, zamieszkujesz na terenie gminy wiejskiej Mielec zgłoś swój udział w projekcie.

Rekrutacja do udziału w projekcie trwa do 31 marca 2012 r.!!! Korzystanie z oferowanych form wsparcia w ramach projektu jest bezpłatne.

W ramach projektu realizowane będą kursy i szkolenia:
    treningi interpersonalne,
    doradztwo zawodowe,
    kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej,
    kurs komputerowy,
    kurs opiekunki osób starszych i dzieci,
    kurs spawania spoin pachwinowych blach w metodzie MAG i TIG.

Jeżeli jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej, bezrobotną lub nieaktywną zawodowo o niskich kwalifikacjach lub ich braku, rolnikiem, zamieszkujesz na terenie gminy wiejskiej Mielec zgłoś swój udział w projekcie.

Rekrutacja do udziału w projekcie trwa do 31 marca 2012 r.!!! Korzystanie z oferowanych form wsparcia w ramach projektu jest bezpłatne.

W ramach projektu realizowane będą kursy i szkolenia:
    treningi interpersonalne,
    doradztwo zawodowe,
    kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej,
    kurs komputerowy,
    kurs opiekunki osób starszych i dzieci,
    kurs spawania spoin pachwinowych blach w metodzie MAG i TIG.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu,
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, pok. nr 5 i 6
lub pod numerem telefonu (17) 7175251 

07 lutego 2012 r.  
 
INFORMACJA
 
             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że z dniem
10 lutego 2012 r. uległ zmianie nasz rachunek bankowy. Obecny numer:
 
31 8642 1168 2016 6808 8239 0001
Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Mielec
 
Należności prosimy wpłacać na wskazany rachunek bankowy.
 
 
 
 
21 lipca 2011 r. 
 

Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
  
Ogłoszenie
 
 
05 lipca 2011 r.
 
INFORMACJA
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu – Dział Świadczeń Rodzinnych  informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 01 lipca 2011r. ustawy z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622) wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego mogą przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub złożyć oświadczenie o dochodach.
Oświadczenie powinno zawierać:
1) przychód,
2) dochód,
3) podatek należny,
4) składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczone od podatku,
5) składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany będzie do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia“. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  
 
 
04 lipca 2011 r.

Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu  zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie: „Kurs gastronomiczny z elementami zdrowego żywienia oraz elementami savoir-vivre i zasad zachowania przy stole”, „Obsługa kas fiskalnych i komputerowych programów fakturujących”, „Kurs komputerowy”, „Magazynier z obsługą wózka widłowego”  w ramach projektu systemowego pn. ,,Czas na aktywność w Gminie Mielec” realizowanego w 2011r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .
 

Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
  
30 maja 2011 r.
 

Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w dziedzinie rozwoju osobistego w zakresie: Zajęcia warsztatowe podnoszące kompetencje społeczne, Warsztaty doradztwa zawodowego, Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym w ramach projektu systemowego pn. ,,Czas na aktywność w Gminie Mielec” realizowanego w 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Wytworzył: Mirosław Jaworski (2009-03-01)
Wprowadził: Mirosław Jaworski (2007-06-05)
Ostatnia zmiana: 2007-09-27
Liczba wyświetleń: 206146 
Biuletyn Informacji Publicznej